Бубнівсько - Слобідський  сільський голова

Золотоніського району Черкаської області

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

№  14від 30.06.2016  року     

     

         Про початок проведення в Бубнівсько - Слобідській   сільській  раді перевірки, передбаченої Законом України «Про Очищення влади»та визначення відповідального за проведення перевірки.

 

 

  Відповідно до Закону України ,,Про очищення влади”, Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади”,затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 16.10.2014 № 563, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р ,,Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», керуючись частиною 4 статті 42 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в Україні» наказую:

 

1. Здійснити в Бубнівсько – Слобідській   сільській  раді заходи  з очищення влади (люстрації) шляхом проведення відповідної перевірки щодо:

 

головного  бухгалтера  сільської  ради з 30.06.2016 року;

спеціаліста- землевпорядника сільської ради з 30.06.2016 року.

 

1. Визначити  відповідальною за проведення достовірності відомостей, що подаються посадовими  особами Бубнівсько – Слобідської сільської ради, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад, щодо застосування заборон, передбаченихчастинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади” ( крім виборних посад) секретаря сільської ради Михайлик Надію Петрівну.

2. Секретарю сільської ради Михайлик Надії Петрівні забезпечити проведення перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому комітеті сільської ради.

3. Секретарю сільської ради створити на офіційній веб-сторінці Бубнівсько – Слобідської сільської ради підрозділ рубрики ,,Очищення влади” та забезпечити розміщення в ній інформації з питань перевірки у порядку та в строки визначеними Законом України ,,Про очищення влади” та Порядком проведення перевірки.

4. Відповідальній особі Бубнівсько – Слобідської сільської ради  з  проведення  заходів  з  очищення  влади (люстрації) Михайлик Надії Петрівні  забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті  Бубнівсько – Слобідської   сільської ради та забезпечити ознайомлення головного  бухгалтера  сільської  ради  Засенко Інну Іванівну та спеціаліста- землевпорядника сільської ради Дубинську Ларису Петрівну з цим розпорядженням.

5. Головному  бухгалтеру  Бубнівсько – Слобідської   сільської  ради Засенко Інні Іванівні та спеціалісту- землевпоряднику сільської ради Дубинській Ларисі Петрівні, які підлягають перевірці, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки (30.06.2016 року), подати власноруч написану заяву про те, що до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою наведеною у  додатках 1 або 2 та копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

         - сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

         - декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, складеної за формою, що встановлена Законом України ,,Про засади запобігання і протидії корупції” (після прийняття рішення Національним агентством з питань запобігання корупції про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України ,,Про запобігання корупції” декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації подаються шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством);

         - документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

 

6. Попередити посадових осіб Бубнівсько – Слобідської сільської ради, стосовно яких здійснюється перевірка, що неподання ними заяви у визначений строк або повідомлення про застосування до них заборон, визначених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади”, є підставою для звільнення із займаної посади.

 

7. Відповідальній   особі Бубнівсько - Слобідської  сільської  ради  з  проведення  заходів  з  очищення  влади (люстрації) – Михайлик Надії Петрівні  протягом трьох днів після одержання заяви забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Бубнівсько - Слобідської  сільської ради інформацію про початок проходження перевірки особами, копії їх заяв та декларації (крім відомостей, що віднесені Законом до інформації з обмеженим доступом).

 

7. Контроль за виконанням  даного розпорядження  залишаю за собою. 

 

 

 

Сільський  голова                                 С.В. Шнурко 

 

 

 

 

З  розпорядженням  ознайомлені :

 

« 30»  червня  2016  року                                           

 

           головний  бухгалтер  с/ради                                      І.І.Засенко

 

 

           спеціаліст – землевпорядник сільської ради             Л.П.Дубинська

                                                                                    

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

Додаток 1
до розпорядження 

 

Сільському голові  Бубнівсько – Слобідської сільської ради  Шнурко Світлані Василівні             _______________________________________

                                                     (прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА
про проведення перевірки, передбаченої Законом
України “Про очищення влади”

Я, ______________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

 

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

 

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;

                 копії сторінок паспорта громадянина України;

                 копія картки фізичної особи-платника податків.

 

____ ____________ 20__ р.                                                ____________________

                  (підпис)

 

 

_________

* Заява пишеться особою власноручно.

 

Додаток 2
до розпорядження

Сільському голові  Бубнівсько – Слобідської сільської ради  Шнурко Світлані Василівні            

 

           _______________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА
про проведення перевірки, передбаченої Законом
України “Про очищення влади”

Я, ________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, визначені частиною _____________________________________________

 (третьою/четвертою)

статті 1 Закону, застосовуєтьсящодо мене.

_______________________________________________________________________

(зазначається, яка саме заборона застосовується)

_______________________________________________________________________

 

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

 

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік.

                  копії сторінок паспорта громадянина України;

                  копія картки фізичної особи-платника податків.

 

 

____ ____________ 20__ р.                                                ____________________

                  (підпис)

 

 

_________

* Заява пишеться особою власноручно.

 

 

 

 

 

********************************************************************

 

Додаток 3
до розпорядження

 

______________________________________

   (найменування органу перевірки, до якого надсилається запит)

ЗАПИТ
про проведення перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України
“Про очищення влади” для перевірки достовірності відомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою
статті 1 Закону України “Про очищення влади”, просимо надати до _______________________________________________________________________

(найменування органу державної влади/

_______________________________________________________________________

органу місцевого самоврядування, поштова адреса)

згідно з Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою
статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, відомості щодо _______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер паспорта

_______________________________________________________________________

громадянина України, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце

_______________________________________________________________________

проживання, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”)

про ___________________________________________________________________.

 

Додаток:     копії  заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, паспорта громадянина України, інших документів, залежно від компетенції органу,

                    на ___ арк.

_______________________________

(посада керівника органу державної влади/______________________________

органу місцевого

_______________________________

самоврядування або іншої особи,

_______________________________

яка надсилає запит)

 

 

___________

(підпис)

 

 

_________________

(ініціали та прізвище)

Додаток 4
до розпорядження

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевірки

__________________________  в ___________________________________________

       (дата початку перевірки)                                      (найменування органу державної влади/органу місцевого  самоврядування)

розпочато проведення перевірки щодо таких осіб:

_______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, місце роботи,

_______________________________________________________________________

посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”)

 

 

 

__________________________________

(посада керівника

__________________________________

органу державної влади/
__________________________________

органу місцевого самоврядування)

__________

(підпис)

________________

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до розпорядження

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевірки

30.06.2016 року в Бубнівсько – Слобідській сільській раді Золотоніського району Чекраської області

розпочато проведення перевірки щодо таких осіб:

_Дубинської Лариси Петрівни – спеціаліста – землевпорядника сільської ради

  Засенко Інни Іванівни – головного бухгалтера Бубнівсько – Слобідської сільської ради.

 

 

 

Сільський голова Бубнівсько – Слобідської сільської ради

__________

(підпис)

С.В.Шнурко

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5
до розпорядження

 

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

__________________________________, який (яка) працює (претендує на зайняття)

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

_______________________________________________________________________

(найменування посади та органу державної влади /

_______________________________________________________________________________________________________.

органу місцевого самоврядування)

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  16  жовтня 2014  р. №  563,

_______________________________________________________________________

(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо ___________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер

_______________________________________________________________________

паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце

_______________________________________________________________________.

проживання, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20_____ рік, копії інших документів________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(зазначаються за наявності)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Запити про надання відомостей щодо __________________________________

_______________________________________________________________________

(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до__________________________________________________________

(найменування органів перевірки)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

За результатами розгляду запитів______________________________________

                 (найменування органів перевірки)

повідомили:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до ___________________________     _________________________________ заборони,

         (прізвище, ім’я та по батькові особи)                                     ( не застосовуються /застосовуються)

визначені частиною ___________________ статті 1 Закону України “Про очищення

      (третьою / четвертою)

влади” _________________________________________________________________.

            (у разі застосування заборони зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

 

 

__________________________________

(посада керівника відповідального структурного підрозділу

________________________________________________

органу державної влади/_______________________________________________

органу місцевого самоврядування)

__________

(підпис)

_______________

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

"Про організацію проведення перевірки у виконавчому комітеті Бубнівсько – Слобідської  сільської ради, передбаченої Законом України "Про очищення влади", стосовно посадових осіб виконавчого апарату сільської ради".

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕВІРКУ ПРЕТЕНДЕНТІВ

 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади» , Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету  Міністрів  України  від  16 жовтня 2014 р. №563 та розпорядження  сільського голови № 14 від 30.06.2016 «Про організацію проведення перевірки у виконавчому комітеті Бубнівсько – Слобідської  сільської ради, передбаченої Законом України «Про очищення влади», стосовно посадових осіб виконавчого апарату сільської ради», розпочато перевірку достовірності відомостей, зазначених у заяві Засенко Інни Іванівни – головного бухгалтера сільської ради, щодо незастосування заборони, передбаченої частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

 

Заява

 

Декларація

 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади» , Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету  Міністрів  України  від  16 жовтня 2014 р. № 563 та розпорядження  сільського голови № 14 від 30.06.2016 «Про організацію проведення перевірки у виконавчому комітеті Бубнівсько – Слобідської  сільської ради, передбаченої Законом України «Про очищення влади», стосовно посадових осіб виконавчого апарату сільської ради», розпочато перевірку достовірності відомостей, зазначених у заяві Дубинської Лариси Петрівни – спеціаліста - землевпорядника сільської ради, щодо незастосування заборони, передбаченої частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Заява

 

Декларація